L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

El sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir habitatge digne i a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Les cooperatives transmeten el dret d’ús indefinit sobre un dels habitatges a les seves sòcies.

La propietat del conjunt de l’edifici és de la coo- perativa i, per tant, col·lectiva. El fet de mantenir la propietat de forma col·lectiva com a aposta per la generació d’un patrimoni comú i irrepartible entre les sòcies, així com l’accés a l’habitatge a través d’un dret d’ús, són els elements singu-
lars i diferencials del model. Es tracta, per tant, d’un sistema no especulatiu, en què l’habitatge sempre es considera com un bé d’ús. Es treballa activament pel caràcter assequible dels habitat- ges alhora que s’impossibilita la generació de plusvàlues o lucre individual

Les persones sòcies poden ser usuàries indefi- nides d’un habitatge i dels espais comunitaris, fent una aportació de capital inicial i pagant una quota mensual assequible. En cas que la sòcia habitant decideixi abandonar la cooperativa o
canviar d’habitatge, pot renunciar al dret d’ús recuperant l’aportació de capital inicial i la coo- perativa torna a assignar l’habitatge a una altra sòcia expectant amb les mateixes condicions assequibles que gaudia la sòcia anterior.
El dret d’ús, per tant, sempre serà atorgat per la cooperativa. Es pot transmetre entre les perso- nes convivents, sempre i quant aquestes siguin sòcies de la cooperativa.

Les sòcies de la cooperativa, de manera col·lecti- va, són les encarregades de governar el procés i decidir sobre el projecte. La fórmula de coopera- tiva sense ànim de lucre ofereix un model d’or- ganització democràtic, horitzontal, transparent
i participatiu que posa les persones i les seves necessitats, i no el capital, en el centre de l’acti- vitat.

La gestió i administració de l’edifici i la coope- rativa són una oportunitat per impulsar i dina- mitzar el teixit de l’economia social i transfor- madora, ja que té una gran activitat econòmica associada.