Governança i organització

Es crearà una cooperativa pròpia del municipi de Granollers que es presentarà al concurs que obrirà l’ajuntament per accedir a sòl públic. El grup haurà està definint una visió i uns valors comuns, treballant en les inquietuds individuals i col·lectives. Les sòcies de la cooperativa consensuaran quins són els trets característics que definiran el projecte. Per prendre totes aquestes decisions serà important el model organitzatiu de la cooperativa.

Assemblea general: Màxim òrgan de govern de presa de decisions de la cooperativa. L’assemblea està formada per totes les persones sòcies de la cooperativa. És l’òrgan principal per a la delibe- ració i la presa de decisions entorn el projecte i la promoció, també és l’espai de trasllat d’infor- mació a totes les sòcies i en el que es fixaran les grans línies de treball de les comissions.

Comissions: Són equips que desenvolupen tasques vinculades a diferents àmbits del projec- te, que tenen una continuïtat al llarg de tota la promoció.
L’objectiu de les comissions és fer el seguiment i desenvolupar les tasques vinculades al seu àmbit, fer accessible la informació a tota la cooperativa, elaborar les propostes i preparar i dinamitzar els debats vinculats al seu àmbit.

Convivència (gestió espais comunitaris i convivència)

Societària i econòmica (Règim Intern, documentació societària, pressupost i pagaments)

Arquitectura i obra (seguiment projecte arquitectònic i procés d’edificació)

Comunicació i incidència política (di vulgació del projecte, arrelament territo rial, xarxes i difusió)

Consell Rector. És l’òrgan de represen tació política i gestió de la cooperativa.

Inclou un membre de cada comissió per facilitar la coordinació entre les diverses comissions.