Requisits

A continuació detallem quins seran els requisits indispensables per formar part del projecte cooperatiu..

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) i compliment dels criteris:

 • No tenir habitatges en propietat
 • Límit d’ingressos: Renda anual bruta 2024-25 per Unitat de Convivència, corresponent a 4IRSC* ZONA B:
  • 1 membre 39.838,65 €
  • 2 membres 41.070,78€
  • 3 membres 42.837,26 €
  • 4 o més 44.265,17 €


*La Renda anual bruta és la suma de la Base imposable general i la Base
imposable de l’estalvi de la Declaració de Renda. El llindar màxim es basa en l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que s’actualitza anualment.

*Les persones menors d’edat també compten com a membres de la Unitat de Convivència.
Donar-se d’alta com a persona sòcia de la cooperativa adquirint el compromís tant individual com col·lectiu que això suposa.

 • Alineament amb el punt de partida i el model habitacional plantejat, basat en la reivindicació del dret a l’habitatge.
 • Participar del procés de creació i consolidació del grup, comprometent- vos en el projecte amb actitud participativa i apoderadora, i assistint al conjunt de sessions proposades per a la creació i consolidació del grup.
 • Participació a les assemblees i a les comissions de treball de la cooperativa a partir de l’entrada a viure a l’edifici.
 • Abonar l’aportació inicial que s’estableixi en el transcurs d’un any i mig, mitjançant 5 pagaments trimestrals. Abonar la quota mensual a partir de l’entrada a viure als habitatges.
 • Compromís polític del projecte posant al centre l’assequibilitat i la inclusivitat del model i la desmercantilització de l’habitatge. Prioritzant l’interès col·lectiu per sobre la visió individual i respectant les característiques del model definides a la Sectorial d’Habitatge de a XES.
 • Gestió col·lectiva de la cooperativa, l’edifici i els espais d’ús comunitari, potenciant la vida i dinàmiques col·lectives.
 • Potenciació de l’estalvi col·lectiu creant un fons econòmic col·lectiu no repartible, com a mecanisme de perpetuïtat del projecte i per contribuir a l’extensió del model en cessió d’ús.
 • Potenciació de l’economia social i solidària en la contractació de serveis associats a l’edifici.
 • Elaboració d’un projecte de relació amb l’entorn establint aliances amb entitats del territori i mecanismes d’arrelament del projecte.
 • Participació com a cooperativa a espais d’enxarxament del territori, així com a la Sectorial d’Habitatge cooperatiu de la XES, espai d’articulació dels projectes en cessió d’ús.
 • Assumir el cost de l’acompanyament tècnic per part de La Dinamo, inclòs en el conjunt de despeses que es cobriran amb l’aportació inicial.
 • Manteniment de l’edifici al llarg de tot el període de cessió. La quota mensual inclourà una part dedicada a un fons de manteniment.
 • Pagament del cànon anual a L’Ajuntament.